معرفی و تاریخچه شرکت خودروسازی کیاموتورز

به گزارش لیتن، خبرنگاران | سرویس خودرو - کیاموتورز، شرکت خودروسازی کره ای است و زیرمجموعه ای از هیوندایموتور گروپ، می باشد. شرکت کیا در سال 2013 با تولید 2.75 میلیون دستگاه خودرو، به عنوان دومین خودرو ساز کره جنوبی مطرح شد .

معرفی و تاریخچه شرکت خودروسازی کیاموتورز

آرم کیا

مدیر عامل کیا

شرکت خودروسازی کیا

کیاموتورز در حال حاضر 8 کارخانه تولیدی خودرو دارد، که در کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، ویتنام و اسلواکی واقع شده اند. دفتر مرکزی این شرکت در شهر سئول مستقر است و سهام آن در بازار بورس کره دادوستد می شود. شرکت هیوندای موتور با داشتن 33.99٪ درصد از سهام کیاموتورز، بزرگترین سهام دار آن محسوب می شود.

تاریخچه خودروسازی کیا

شرکت کیا موتورز قدیمی ترین شرکت خودروسازی کرهﺍی است. شرکت کیا در سال 1944 در زمینه ساخت و تولید مفتول های فلزی و دوچرخه سازی، فعالیت خود را شروع کرد.

در سال 1952، شرکت کیا نام خود رﺍ ﺍز صنایع دقیق کیونگ سانگ به کیا تغییر داد و پس از آن اقدام به ساخت موتورسیکلت،کامیون و خودرو های سوﺍری نمود. در سال 1986 و با همکاری شرکت فورد، کیا به منظور صادرات اقدام به تولید برخی ﺍز مدل های مزدا همچون مزدا فامیلا هم برﺍی بازﺍر دﺍخلی و هم برﺍی بازﺍر خارجی کرد. ﺍین مدل ها شامل کیا پرﺍید (بر اساس مدل مزدا121) و کیا ﺁوﻻ بودند، که در بازﺍر آمریکای شمالی و استرالیا با نام های فورد فستیوا و فورد ﺍسپایر به فروش رسیدند .

در حالی که کیاموتورز در سال 1986 فقط 26 دستگاه خودرو تولید نموده بود، سال بعد و تنها در فاصله یک سال، تولیدش را به 95.000 دستگاه ارتقا داد. در سال 1992، کیاموتورز آمریکا، در ایالات متحده آمریکا کار خود را شروع کرد. نخستین خودرو دﺍرﺍی برند کیا، در فوریه 1994 در ﺍیاﻻت متحده ﺍز سوی 4 شعبه کنندگی فروش در پورتلند، اورگن فروخته شد. ﺍز ﺁن زمان کیا به شکلی روشمند فعالیت خود رﺍ گسترش داد. کنندگی های فروش در سال 1994 مدل کیا سفیا ﺍین شرکت رﺍ به فروش رساندند و پس ﺍز مدتی، ﺍندک خط تولید محصول ﺍین شرکت، به وسیله مدل کیا اسپورتیج، شرکت توسعه پیدا کرد .

با ﺍین وجود، ورشکستگی شرکت کیا در سال 1997 که در جریان بحرﺍن مالی ﺁسیا رخ داد، سبب شد که ﺍین شرکت به وسیله شرکت خودروساز کرهﺍی دیگری، به نام هیوندای موتور در سال 1998 توسط خرید سهام شرکت فورد، که در سال 1986 بخشی ﺍز سهام ﺍین شرکت رﺍ خریده بود، تحت سلطه خود در آورد.

شرکت کیاموتورز در سال 1998، با مدیریت هیوندای موتور گروپ، شروع به صادرﺍت خودرو کیا منتور کرد. این مدل از کیا رقیب مدل های فورد ﺍسکورت و اپل ﺁسترﺍ در بازار اروپا به حساب می آمد، که به علت قیمت پائین، فروش نسبتأ بالایی در اروپا داشت. در اواسط دهه 1990 مدل هاچ بک منتور، با نام کیا شوما ارائه شد. تغییر ظاهری (فیس لیفت) که در سال 1999 انجام شد، کیا منتور رﺍ همچنان در رده سدان حفظ کرد.

شرکت کیا زمانی که کیا کردوس رﺍ تولید نمود، به بازﺍر خودرو های خانوﺍدگی وﺍرد شد. کردوس که خودروی چهار در و در کلاس سدﺍن محسوب می شد، در سال 1999 عرضه شد. ﺍین خودرو هم اندازه با فورد موندئو بود، ولی در زمان عرضه ﺁن به بازﺍر ﺍز لحاظ ﺍندﺍزه، از فورد فوکوس کوچکتر بود. ﺍین خودرو تزئینات دﺍخلی ویژه، محفظه صندوق عقب بزرگ، قیمت رقابتی و سطوح باﻻی تجهیزﺍت را داشت، ولی دارای جذﺍبیت کمتری برﺍی بازارهای جهانی بود.

خودرو جانشین کیا برﺍی کردوس، یعنی کیا مجنتیس در سال 2001 پیروز شد محبوبیت کیا کردوس رﺍ ﺍحیا نماید. کیا در سال 1999 با خودرو کیا سدونا پا به عرصه بازﺍر خودرو های ام پی وی گذاشت. در هنگام عرضه ﺍین خودرو به بازﺍر، ﺍرزﺍن ترین خودرو نسبت به سایر خودرو های کلاس ام پی وی در بریتانیا بود .

مدل مفهومی کیا

ﺍین مدل ها تا سال 2004 که مدل کیا سرﺍتو به بازﺍر آمد، به فروش رسید و همین موضوع باعث شد که شرکت کیاموتورز، در جایگاه یکی ﺍز خودرو سازﺍن جدی، به جهانی رقابت وارد شود. خودرو یاس یووی کیا اسپورتیج در سراسر ﺍروپا عمومیت یافت، ولی ﺍز سال 2002 کیا بیشتر فروشش رﺍ به وسیله ارائه مدل کیا سورنتو در بازﺍر کسب نمود.

کیاموتورز آمریکا

کیاموتورز آمریکا اهرم فروش، بازﺍریابی و توزیع محصولات شرکت کیاموتورز، در ﺍیاﻻت متحده می باشد. این شعبه از شرکت کیا، گستره کاملی ﺍز خطوط تولید محصوﻻت خود رﺍ، به وسیله شبکه ای از 640 کنندگی فروش در ﺍیاﻻت متحده ارائه می کند. کیا موتورز آمریکا در سال 2008 پیروز شد برﺍی چهاردهمین سال متوﺍلی، رکورد فروش خود رﺍ در رشد سهم بازﺍر در ﺍیاﻻت متحده بشکند.

کیاموتورز ﺍروپا

ﺍز سال 1995 تا 1999 شرکت کیا تولید فرمان سمت رﺍست به همرﺍه فرمان های سمت چپ، در سایت تولیدی خود در کارمن ﺁلمان را شروع کرد. ﺍز سال 1999 تا زمان توقف ﺁن در سال 2003 کلیه مدل های کیا ﺍسپورتیج به فروش رسیده در ﺍروپا، در کارخانه کیا موتورز ﺁلمان ساخته می شد. در سال 2003 مجددا خط تولید مدل ﺍسپورتیج به کره جنوبی انتقال یافت.

ﺍز ﺍبتدﺍی سال 1991 شرکت کیا صادرﺍت خودرو به ﺍروپا رﺍ با خودرو مینی کیا پرﺍید شروع کرد. شروع فروش ﺍین محصول در ﺍروپا ﺍستقبال خوبی را در پی داشت، تا آنجایی که در اواخر دهه 1990 میلادی با کاهش درخواست این مدل، خط تولید مدل پراید در ماه مه 2000 به توقف کامل رسید. از سال 2001 خودرو کیا ریو هم مانند پراید، از خط تولید محصولات کیاموتورز خارج شد.

در سال 2004 ورود کیا پیکانتو در جایگاه خودروی شهری به ﺍروپا شروع شد. ﺍین خودرو ثابت کرد که کیا در راستای عرضه محصول به خریدﺍرﺍن ﺍروپایی که به بودجه خود برﺍی خرید خودرو توجه می کنند، پیروز بوده است. تا سال 2007 کیا سابقه ای شانزده ساله در صادرﺍت خودرو به ﺍروپا را دارا بوده ﺍست. در زمان ورود به بازﺍر ﺍروپا، فقط یک مدل به فروش رفته بود. دﺍمنه مدل های قابل فروش در ﺍروپا رفته رفته گسترده تر شد به طوریکه در حال حاضر در هر یک ﺍز بخش های بازﺍر، به جز بازﺍر خودرو های لوکس و ﺍسپورت به رقیبی جدی برﺍی سایر شرکت ها مبدل شده است.

ریشه نام کیا

شرکت کیاموتورز بعد از اینکه فعالیت خود را در سال 1944 در جایگاه یک کارگاه تولیدی قطعات دست ساز دوچرخه مستقر در حومه شهر سئول کره جنوبی شروع نمود، در شش دهه گذشته پیروز شد که تحت عنوان نیروی محرکه وسیله نقلیه موتوری کره ای با ادعای تولید نخستین خودرو کشور و نیز صادرات اولین خودرو از کره جلوه گر باشد.

نام کیا برگرفته شده ﺍز نامی چینی-کرهﺍی می باشد که شامل کلمه کی (برﺁمدن) و ﺁ (به معنای ﺁسیا) می باشد. به شکل مختصر نام ﺍین شرکت به معنی برﺁمده ﺍز ﺁسیا است.

گسترش کیا در جهان

کیاموتورز سه سایت تولیدی خودرو در کره جنوبی و یک کارخانه در کشور اسلواکی، دو کارخانه در چین و یک شاخه آمریکایی به نام کیاموتورز آمریکا را دارد، که در 20 اکتبر 2006 در جایگاه نخستین کارخانه مونتاژ محصولات کیا در وست پوینت ایالت جورجیا با هزینه ای بیش از یک میلیارد دلار افتتاح شد.

از سال 2005، کیا تاکید خاصی بر بازار اروپا داشته است و فروش محصولاتش از مرز یک میلیون دستگاه رد شده است. کیاموتورز در حال حاضر رو به توسعه ترین خودروساز در آن قاره است و این فقط یکی از پیروزیت های شرکت با سابقه کیا در بازار اروپا می باشد.

حمایت های مالی از سوی کیا

شرکت کیا موتورز فعالیت بسیاری در بخش سرمایه گذاری و اسپانسری ورزشی دارا می باشد. این شرکت حامی مالی اشخاص، مسابقات ورزشی یا باشگاه های زیر است.

مسابقات ورزشی

 • لیگ آ س ب
 • اتحادیه ملی بسکتبال (ان بی ای)
 • اتحادیه ملی بسکتبال زنان
 • تنیس آزاد استرالیا
 • جام حذفی فوتبال برزیل
 • مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا
 • جام جهانی فوتبال
 • جام ملت های اروپا

باشگاه ها و تیم ها

 • باشگاه فوتبال بوردو
 • تیم ملی فوتبال فیلیپین
 • تیم ملی فوتبال اسلواکی
 • باشگاه فوتبال اسپارتاک مسکو
 • تورنتو اف سی
 • باشگاه فوتبال ویتوریا ستوبال

ورزشکاران

 • رافائل نادال
 • فرناندو گونزالس
 • یولیا لیپنیتسکایا
 • ویکتوریا کوموا
 • مانی پاکیائو

$(#owl-demo-82″).owlCarousel({ /* autoPlay : 3000, stopOnHover : true, navigation:true, paginationSpeed : 1000, goToFirstSpeed : 2000, singleItem : true, autoHeight : true, transitionStyle:fade */ rtl:true, autoplay : true, autoplayHoverPause : true, loop:true, margin:10, items : 1, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:1 }, 1000:{ items:1 } } , nav: true, dots:false, controlsClass : my-controls3, navContainerClass : ‘my-nav-container3, navText : [, ], }); .slide-vertical-padding{ padding:30px 0 10px; }

منبع: سایتBe6

منبع: setare.com
انتشار: 25 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 25 اردیبهشت 1400 گردآورنده: liten.ir شناسه مطلب: 1663

به "معرفی و تاریخچه شرکت خودروسازی کیاموتورز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی و تاریخچه شرکت خودروسازی کیاموتورز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید