تخت روانچی: شورای امنیت نباید ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص باشد

به گزارش لیتن، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که شورای امنیت نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص مورد استفاده قرار گیرد، گفت: این شورا به نمایندگی از کشورهای عضو عمل می کند و باید در برابر آنها پاسخگو باشد.

تخت روانچی: شورای امنیت نباید ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص باشد

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرنگاران، مجید تخت روانچی سفیر و کننده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل سه شنبه 25 آبان ماه در نشست مجمع عمومی در مورد اصلاحات شورای امنیت به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی گفت: ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می دهد که ناکارآمدی فزاینده آن منجر به بحران مشروعیت و اعتبار و کاهش جدی اعتماد و اطمینان به این نهاد شده و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.

تخت روانچی اظهار داشت: هدف نهایی فرایند اصلاحات شورای امنیت باید رسیدگی به تمام چالش ها و ناکارآمدی های کنونی آن و تبدیل کردن آن به نهادی واقعاً مؤثر، شفاف، پاسخگو و قبل از هر چیز، قانونمند باشد. ما از افزایش اعضای شورا به عنوان اقدامی برای رفع نابرابری موجود در حضور کنندگان منطقه ها مختلف در آن، حمایت کرده ولی این اقدام را به خودی خود یک هدف مستقل قلمداد نمی کنیم.

وی اظهار داشت: هر چند در حال حاضر تلاش هایی جهت تمرکز بیشتر بر افزایش اعضای شورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصلاح و کارایی شورا وجود دارد، ولی بحث در مورد افزایش اعضای شورا نمی تواند به قیمت بی توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد.

کننده ایران اظهار داشت: افزایش اعضای شورا هر قدر هم که مهم باشد، تنها یکی از اهداف متعدد در فرآیند اصلاحات شورا است. اهمیت بهبود روش های کاری شورا و پاسخگو ساختن آن و تضمین اینکه تمامی تصمیمات این نهاد طبق اهداف و اصول سازمان ملل و حقوق بین الملل گرفته می شود، به هیچ وجه کمتر از اهمیت افزایش اعضای شورا نیست.

اصلاحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرآیند جامع در نظر گرفته شود

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: اصلاحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرآیند جامع در نظر گرفته شود و در آن باید هر پنج موضوع اصلی تحت بررسی برابر فرض شده و به طور کامل و در قالب یک مجموعه مرتبط با هم مورد بحث قرار گیرد. بنابراین باید از اتخاذ رویکردهای گزینشی اجتناب شود.

وی یاآدور شد: اگرچه ایران اهمیت زیادی برای تضمین کنندگی عادلانه در شورای امنیت قائل است، ولی این امر را برای بهبود کارآمدی این نهاد کافی نمی داند.

وی با بیان این که در حال حاضر غرب حضور و نفوذ قوی در شورای امنیت دارد و سه کشور غربی دارای وتو نیز هستند، گفت: این در حالی است که منطقه ها جغرافیایی دیگر هم از نظر تعداد اعضا در شورا و هم از نظر برخورداری از سایر امتیازات از جمله وتو در شرایط نابرابری قرار دارند. این به معنای نابرابری در میان منطقه ها است.

وی ادامه داد: همچنین، بسیاری از کشورها در درون یک منطقه خاص هرگز فرصتی برای کسب عضویت شورا پیدا نکرده اند، در حالی که دولت هایی در همان منطقه وجود دارند که هر کدام بین 10 تا 22 سال عضو شورا بوده اند. این نیز به معنی نابرابری در درون یک منطقه است. بنابراین، هم باید نابرابری موجود بین منطقه ها مختلف و هم در درون منطقه ها رفع شوند چون این دو لازم و مکمل هم هستند.

تخت روانچی اظهار داشت: این موضوع برای 103 کشوری که 63 تا از آنها در 76 سال گذشته هرگز عضو شورا نبوده اند و 40 تا از آنها نیز فقط یک بار به عضویت آن در آمده اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع برای تضمین توازن ژئوپلیتیک و جغرافیایی در شورای امنیت نیز ضروری است.

وی ادامه داد: در این راستا ما کاملاً هم از رفع بی عدالتی تاریخی نسبت به کشورهای در حال توسعه از منطقه ها مختلف به ویژه آفریقا و هم از تضمین فرصت های برابر برای دولت های واقع در یک منطقه خاص حمایت می کنیم. موضوع اخیر می تواند از جمله از طریق محدود کردن فرصت برای کشورهایی که زمان بیشتری عضو شورا بوده اند و در عوض فراهم ساختن فرصت بیشتر برای کشورهایی از همان منطقه که هرگز عضو شورا نبوده و یا زمان عضویت آنها در شورا کمتر بوده است، محقق شود. در این راستا حتی می توان ترکیبی از عواملی مانند جمعیت، قدرت اقتصادی و موقعیت منطقه ای را نیز در نظر گرفت.

تخت روانچی اظهار داشت: اصلاحاتی که فقط در خدمت منافع یک منطقه یا چند دولت خاص از یک منطقه باشد، قابل قبول نیست و باید از ارائه هر پیشنهادی که عملاً نابرابری فعلی را تعمیق می کند یا موجب کاهش فرصت برابر برای دولت ها برای عضویت در شورا می شود یا با اصول ذاتی برابری حاکمیتی و حقوق برابر دولت ها، شفافیت و پاسخگویی در تضاد باشد، به طور جدی اجتناب شود.

شورای امنیت باید از اتخاذ تصمیمات فراقانونی و نیز توسل مکرر و سریع به اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور خودداری کند

وی اظهار داشت: ما همچنین برای اصلاح روش های کاری شورا و اطمینان از اینکه این نهاد با رعایت کامل حقوق بین الملل به ویژه منشور سازمان ملل عمل می کند، اهمیت زیادی قائل هستیم. شورای امنیت باید از اتخاذ تصمیمات فراقانونی و نیز توسل مکرر و سریع به اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور خودداری و از اینگونه اختیارات خود فقط به عنوان آخرین وسیله استفاده کند.

به گزارش فارس، کننده ایران در سازمان ملل اضافه کرد: استفاده از تحریم ها به عنوان یک روش غیرهوشمند، موجب طرح پرسش های اخلاقی اساسی در مورد اینکه آیا تحمیل رنج به گروه های آسیب پذیر وسیله مشروعی برای اعمال فشار بر کشور هدف است یا خیر؟ شده است.

وی گفت: در گذشته، برخی تحریم های شورای امنیت تنها برای مجازات جمعی کل یک ملت و بدون آنکه هیچ گونه تاثیر مثبت و واقعی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد، وضع شده اند.

تخت روانچی گفت: بنابراین، تحریم ها باید بسیار نادر، به صورت واقعاً هوشمند و هدفمند، با دامنه و زمان محدود و تنها زمانی که همه اقدامات دیگر مورد استفاده قرار گرفته و ناکافی بودن آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در عمل ثابت شده است، اعمال شوند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که شورای امنیت از بررسی شرایط هایی که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار نمی فرایند یا مسائلی که ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت ها قرار دارند، خودداری می کند.

وی ادامه داد: تبدیل شورای امنیت به نهادی واقعاً قانونمند و پاسخگو نیز یک موضوع دارای اولویت است. ماده 24 منشور تأکید می کند که در انجام وظایف خود، شورای امنیت باید طبق اهداف و اصول سازمان ملل عمل کند. این یعنی اینکه اختیارات شورا بی حد و حصر و بالاتر از قانون نیست و این نهاد نمی تواند به صورت دلبخواه یا بدون توجه به حقوق بین الملل اقدام کند.

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: طبق ماده 24 منشور سازمان ملل، کشورهای عضو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار کرده اند و بنابراین این شورا نیز مسئولیت قانونی، سیاسی و اخلاقی دارد که به درستی و مسئولانه عمل کند. از این رو، اعضای شورا باید نه بر اساس منافع ملی خود یا گروه ژئوپلتیک یا جغرافیایی که به آن تعلق دارند، بلکه بر اساس منافع مشترک کل اعضای سازمان تصمیم گیری کنند.

شورای امنیت هرگز نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص مورد استفاده قرار گیرد

تخت روانچی اظهار داشت: این شورا هرگز نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص مورد استفاده قرار گیرد. شورای امنیت به کنندگی از کشورهای عضو عمل می کند و بنابراین باید در برابر آنها نیز پاسخگو باشد. این در واقع فلسفه وجودی ماده 24 (3) منشور سازمان ملل است که طبق آن شورا موظف به ارائه گزارش سالانه یا ویژه به مجمع عمومی که در آن همه کشورهای عضو کننده دارند، می باشد.

کننده ایران اضافه کرد: همچنین بررسی ارتباط بین مواد 24 و 25 منشور نیز روشن می سازد که شورای امنیت باید طبق قانون، به موقع و مسئولانه عمل کند، از اتخاذ تصمیمات فراقانونی اجتناب کند و در برابر کشورهای عضو نیز پاسخگو باشد.

وی گفت: شورا همچنین نباید به بررسی مسائلی بپردازد که در حیطه اختیارات آن قرار نمی گیرد یا از طریق منشور به دیگر اعضای سازمان ملل محول شده است. شورا به ویژه باید از دست اندازی به وظایف و اختیارات مجمع عمومی اجتناب کند.

کننده ایران با تأکید بر اینکه هرگونه تصمیم شکلی یا ماهوی در فرآیند اصلاحات شورا باید فقط بر اساس اجماع اتخاذ شود، گفت: آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در این فرآیند اعلام می کنیم.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: liten.ir شناسه مطلب: 1981

به "تخت روانچی: شورای امنیت نباید ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تخت روانچی: شورای امنیت نباید ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری خاص باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید